Publikacje

red. Marcin Jurgilewicz

WYKAZ PUBLIKACJI PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO

DOKTORA HABILITOWANEGO

Monografie, rozdziały w monografiach, podręczniki akademickie, materiały dydaktyczne

 1. Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa [w:] Informacje prawnie chronione – wybrane zagadnienia, S. Topolewski (red.), Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2019, ISBN 978-83-7051-941-4, s. 133-149 (wsp. E. Kosior).
 2. Opracowanie hasła: postępowanie mediacyjne i arbitrażowe [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XVI Prawo bankowe, redakcja naukowa M. Belka, M. Glapiński, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-64556-15-9, s. 218-219.
 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSPol Szczytno, Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-572-2, ss. 164 (wsp. A. Misiuk, A. Babiński).
 4. W kręgu nauki o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, S. Sulowski, DIFIN, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-646-2, ss. 243.
 5. Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, Tom 2, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, N. Malec, Fundacja „Ubi societas, ibi ius” Warszawa 2018, ISBN 978-83-64556-31-9, ss. 144.
 6. Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, Tom 1, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, N. Malec, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN 978-83-64556-30-2, ss. 153.
 7. Mediacja w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7934-194-8, ss. 209.
 8. Opracowanie haseł: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ruchu wodnego, cyberbezpieczeństwo, katastrofa drogowa, ratownictwo drogowe, system powiadamiania ratunkowego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XV Prawo ratownicze, redakcja naukowa J.J. Skoczylas, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-64556-14-2, s. 29, 43-44, 51, 87, 147, 159.
 9. Opracowanie haseł: bezpieczeństwo ruchu drogowego, broń palna, kara, katastrofa komunikacyjna, kolizja drogowa, porządek ruchu drogowego, środki przymusu bezpośredniego, wypadek drogowy, wypadek morski, wypadek powietrzny, zakaz prowadzenia pojazdów, zgromadzenie, zgromadzenie spontaniczne [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XIII Prawo karne, redakcja naukowa A. Bałandynowicz, S. Pikulski, J. Warylewski, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-64556-12-8, s. 37, 46, 103, 123-125, 130, 234, 336-337, 384, 386-387, 408-409, 438-440.
 10. Rzecz o bezpieczeństwie prawnym (Rozdział 1) [w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Difin, Warszawa 2018, s. 23-31.
 11. Bezpieczeństwo w transporcie drogowym na przykładzie działalności Inspekcji Transportu Drogowego [w:] Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne, M. Marciniak, J. Adamkiewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-66220-41-6, s. 27-44 (wsp. A. Misiuk).
 12. Analiza przestępczości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2018-2022 (Rozdział 28) [w:] Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2, Modele prognostyczne. Przestępczość. Wiktymizacja. Profilaktyka, red. naukowa B. Hołyst, N. Malec, Z.M. Wawrzyniak, PWN S.A., Warszawa 2018, s. 831-851 (wsp. N. Malec).
 13. Prawne aspekty pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych (Rozdział II) [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, redakcja naukowa M. Kaszuba, R. Puzikow, J. Zieliński, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-845-9, s. 35-48.
 14. Prawne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, Tom VII Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, redakcja naukowa A. Filipek, D. Krzewniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN 978-83-7051-883-7, s. 139-152.

Artykuły w zeszytach naukowych

 1. Management of information security and its protection in criminal matters: case of Poland, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 8(3), March 2019, ISSN 2029-7017, s. 481-491 (wsp. O. Jurgilewicz).
 2. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej a Polska Policja w okresie II wojny światowej, Studia Politologiczne pod red. A. Misiuka, M. Dobrowolskiej-Opały, Warszawa 2019, vol. 51 ISSN 1640-8888, s. 105-117 (wsp. A. Misiuk).
 3. Environmental security management from the perspective of environmental disputes resolution, Modern Management Review vol. XXIII, 25(4/2018) July-September (p-ISSN 2300-6366),  (e-ISSN 2353-0758), s. 59-68.
 4. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki, Modern Management Review vol. XXV, 25(1/2018), January-March 2018 (p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758), s. 51-59.

Recenzje wydawnicze

 1. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, redakcja naukowa S. Jaczyński, M. Kubiak, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Siedlce 2019, ISBN 978-83-7051-942-1, ss. 332.
 2. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Etyka. Kultura, redakacja naukowa C. Kalita, S. Topolewski, Siedlce-Warszawa 2019, ISBN 978-83-7051-944-5, ss. 245.
 3. Recenzja wydawnicza monografii pt.: The 5th dimension of security. Cyberspace: threats, challenges, implications (selected problems), M. Szyłkowska, Wydawnictwo SQN, Kraków 2019, ISBN 9788381295567, ss. 197.
 4. Recenzja wydawnicza publikacji nt.: Encyklopedia administracji publicznej, redakcja naukowa J. Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-182-4, ss. 274.
 5. Recenzja wydawnicza monografii: M. Kubiak, R. Wróblewski (red.), Oblicza współczesnych wojen, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018, ISBN 9788375458329, ss. 446.
 6. Recenzja wydawnicza monografii: M. Lorek, Bezpieczeństwo w transporcie. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7934-210-5, ss. 135.
 7. Recenzja wydawnicza monografii: A. Dana, Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, ISBN 978-83-64415-79-1, ss. 471.
 8. Członek zespołu recenzentów Zeszytów Prawniczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ISSN 1643-8183, e-ISSN 2353-8139.
 9. Członek zespołu recenzentów Zeszytów Naukowych Studia Ekonomiczne. Gospodarka. Społeczeństwo. Środowisko, PWSZ w Nowym Sączu, ISSN 2544-6916.

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH

 1. Członek Komitetu Naukowego oraz prelegent w Panelu II. Pozamilitarne i technologiczne aspekty bezpieczeństwa i obronności RP podczas III. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP, Wojskowa Akademia Techniczna, 30 maja 2019 r. Głoszony referat Bezpieczeństwo prawne Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Prelegent podczas VIII. Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie nt.: Jednoczenie wiedzy w naukach o bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 25-26 kwietnia 2019 r. Głoszony referat w Panelu II. Inkluzywność poznania i kształcenia a tożsamość dyscypliny nauki o bezpieczeństwie: Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym.
 3. Członek Komitetu Naukowego oraz prelegent w Panelu Wspólny rynek energii Unii Europejskiej podczas IV. Konferencji Naukowej pt.: Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, Politechnika Rzeszowska, 1-2 kwietnia 2019 r. Głoszony referat Alternatywne metody rozwiązywania sporów w polskim sektorze energetycznym, nagrodzony jako najlepszy referat.
 4. Prelegent w Panelu 96. Teoretyczne i praktyczne aspekty konceptualizacji i realizacji polityki zagranicznej współczesnych państw podczas IV. Ogólnopolskiego Kongresu Politologii nt.: Państwo w czasach zmiany, Lublin, 18-20 września 2018 r. Wygłoszony referat nt.: Formy i metody utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jako jednego z celów polityki zagranicznej – aspekty prawno-porównawcze.
 5. Członek Komitetu Naukowego, prelegent i moderator Panelu 3. III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Wojna i bezpieczeństwo militarne. Wojna i migracje, Siedlce, 24-25 maja 2018 r. Wygłoszony referat nt.: Bezpieczeństwo prawne demokratycznego państwa.
 6. Członek Komitetu Naukowego IV. Konferencji Naukowej nt. Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i prawnie chronionych w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa, 17 maja 2018 r.
 7. Członek Komitetu Naukowego i prelegent VII. Ogólnopolskich Warsztatów Metodologiczno-Dydaktycznych w Naukach o Bezpieczeństwie i w Naukach o Obronności nt. Teoria oraz praktyka bezpieczeństwa i obronności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, w dniach 26 -27 kwietnia 2018 r. Wygłoszony referat nt.: Bezpieczeństwo w komunikacji drogowej.
 8. Prelegent w Panelu 3.1. Bezpieczeństwo energetyczne podczas III. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Bezpieczeństwo energetyczne filary i perspektywa rozwoju, Politechnika Rzeszowska, w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. Wygłoszony referat nt.: Możliwość zastosowania mediacji jako polubownej formy rozstrzygania sporów pomiędzy podmiotami sektora energetycznego w Polsce.
 9. Członek Komitetu Naukowego, prelegent i moderator Panelu IV. Lądowe i powietrzne systemy transportowe w sektorze bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku podczas II. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa RP, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, dnia 12 kwietnia 2018 r. Wygłoszony referat nt.: Bezpieczeństwo w transporcie drogowym na przykładzie działalności Inspekcji Transportu Drogowego.

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO

DOKTORA

Monografie, rozdziały w monografiach, podręczniki akademickie, materiały dydaktyczne

 1. Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawca Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, ISBN 978-83-64415-83-8, ss. 379.
 2. Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7965-044-6, ss.120.
 3. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7965-048-4, ss. 172.
 4. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-88910-51-7, ss. 212 (wsp. A. Dana), Rozdział 1. Mediacja jako alternatywna forma rozstrzygania sporów (wsp. A. Dana), s. 9-49, Rozdział 2. Mediacja w sprawach cywilnych, s. 50-83, Rozdział 4. Mediacja przed sądami administracyjnymi (wsp. A. Dana), s. 152-180, Rozdział 5. Mediacja w sprawach nieletnich (wsp. A. Dana), s. 181-209.
 5. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III,  pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-566-1.
 6. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom II, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-480-0.
 7. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-476-3.
 8. Postępowanie w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-6965-5, ss. 281 (wsp. J. Witas).
 9. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – Rozdział 5 [w:] Bezpieczeństwo. Prawo. Polityka, M. Jurgilewicz, T.Z. Leszczyński, N. Malec (red.), Kraków 2017, ISBN 978-83-940397-9-0, s. 74-80.
 10. Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej - Rozdział 9 [w:] Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, pod red. T.Z. Leszczyńskiego, Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-5-2, s. 165-176 (wsp. I. Protasowicki).
 11. Siła militarna we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Część III, Prognoza wojen drugiej połowy XXI wieku, praca naukowo-badawcza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88910-48-7, ss. 118 (wsp. J. Karpowicz).
 12. Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony powietrza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88910-49-4, ss. 150 (wsp. O. Jurgilewicz). Rozdział 1. Prawna ochrona powietrza a bezpieczeństwo środowiska, s. 9-40. Rozdział 2. Rola wybranych organów administracji publicznej w ochronie powietrza, s. 41-92.
 13. Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7199-683-2, ss. 401 (wsp. W. Niemiec, A. Pacana, O. Jurgilewicz). Rozdział 1. Historia rozwoju i kształtowania się ochrony środowiska, s. 11-26 (wsp. O. Jurgilewicz). Rozdział 2. Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w Polsce, (wsp. O. Jurgilewicz), s. 43-75. Rozdział 14. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa – wybrane zagadnienia, s. 383-401.

Artykuły w publikacjach zwartych

 1. Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom III, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-566-1, s. 45-66 (wsp. A. Dana).
 2. Organizacja i przebieg zgromadzeń w Polsce – rozważania na tle zmian do ustawy prawo o zgromadzeniach [w:] Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, redakcja naukowa J. Kisielnicki, T. Płusa, S.J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel, Wydawca Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-943405-3-7, s. 455-462.
 3. Instytucje administracji bezpieczeństwa PRL-u – Milicja Obywatelska [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom IV, red. naukowa B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-935790-0-6, s. 175-189 (wsp. A. Babiński).
 4. Instytucja administracji bezpieczeństwa II RP – Policja Państwowa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom III, red. naukowa B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-935790-2-0, s. 179-190 (wsp. A. Babiński).
 5. Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom II, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-480-0, s. 175-187 (wsp. O. Jurgilewicz).
 6. Wykorzystanie badań psychologicznych, psychofizycznych i psychofizjologicznych w kształtowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych [w:] Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych, redakcja naukowa Z. Ścibiorek, Szczytno 2015, s. 215-250 (wsp. A. Babiński).
 7. Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-476-3, s. 103-115.
 8. Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, JCEEA, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Kwartalnik Tom XXXII, Zeszyt 62 (nr 2/2015), e-ISSN 2300-8903, s. 323-334 (wsp. W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński).
 9. Prawne aspekty ochrony środowiska w turystyce wiejskiej [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 29-46 (wsp. W. Niemiec, T. Trzepieciński).
 10. Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznych [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 47-58 (wsp. W. Niemiec, T. Trzepieciński, F. Stachowicz, A. Pacana).
 11. Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 15-28 (wsp. A. Pacana, W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński).
 12. Bezpieczeństwo oraz polityka ekologiczna państwa a ochrona środowiska - wybrane zagadnienia [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, M. Polinceusz, M. Pomykała (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7199-985-2, s. 156-164 (wsp. O. Jurgilewicz).
 13. Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze identyfikacji wybranych zagrożeń biologicznych na terenie województwa podkarpackiego [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, redakcja naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2015, s. 564-674 (wsp. O. Jurgilewicz).
 14. Mediacja w administracji publicznej - wybrane problemy [w:] Nowe zjawiska w administracji publicznej, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), Warszawa 2015, ISBN 978-83-61551-11-9, s. 119-131.
 15. Zarys prawnych uwarunkowań ochrony infrastruktury krytycznej na obszarze portów lotniczych [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, red. naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Dęblin 2014, ISBN-978-83-64636-11-0, s. 205-220.
 16. Bezpieczeństwo ruchu drogowego a stosowanie nowoczesnych technologii w pojazdach silnikowych [w:] Nowoczesne technologie – źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa, pod red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykały, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7199-935, s. 118-130.
 17. Ochrona infrastruktury krytycznej a szczególne uprawnienia ministra właściwego ds. Skarbu Państwa [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. naukowa R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa – Dęblin 2014, ISBN 978-83-88910-43-2, s. 106-115.
 18. Rola ministra właściwego do spraw transportu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym [w:] Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni państwa, red. naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Dęblin 2013, ISBN 978-83-60908-35-8, s. 11-22.
 19. Państwowy monitoring środowiska jako przykład monitoringu zagrożeń środowiskowych w Polsce [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Wydawca Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88910-42-5, s. 769-777 (wsp. O. Jurgilewicz).
 20. Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego i S. Nowakowskiego, Wydawca Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-88910-39-5, s. 45-53.
 21. Prawne podstawy zarządzania środowiskiem jako jeden z elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, redakcja naukowa I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7199-774-7, s. 130-147 (wsp. O. Jurgilewicz).
 22. Wybrane zagadnienia roli Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości o charakterze terrorystycznym [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, redakcja naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Wydawca Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7462-342-1, s. 558-571 (wsp. O. Jurgilewicz).
 23. Uznanie administracyjne jako środek ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego [w:] W kręgu nauk o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod redakcją B. Dziemidok-Olszewskiej, W. Sokoła i T. Blichty, Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2012, ISBN 978-83-62074-61-7, s. 87-94.
 24. Podstawy systemu organizacyjnego Policji [w:] Państwo Administracja Policja, księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi pod redakcją A. Letkiewicza, A. Misiuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012, ISBN 978-83-7462-321-6, s. 233-240. 
 25. Znaczenie i istota bezpieczeństwa energetycznego – zarys problematyki [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego, Wydawca Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2012, ISBN 978-83-88910-37-1, s. 67-82.
 26. Wymiar unijnego bezpieczeństwa po wejściu w życie traktatu z Lizbony [w:] UE-NATO – Strategiczne problemy bezpieczeństwa, redakcja naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2012, ISBN 978-83-60908-81-5, s. 294-300.
 27. Rola Policji w ochronie bezpieczeństwa ekologicznego – wybrane aspekty [w:] Prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa państwa, red. M. Pomykała, J. Rajchel, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów-Warszawa 2012, ISBN 978-83-63359-24-9, s. 60-76 (wsp. O. Niemiec).
 28. Znaczenie bezpieczeństwa w kontekście imprez masowych – wybrane aspekty [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych, praca zbiorowa pod red. E. Ury, S. Pieprznego, RS DRUK, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-51-9, s. 90-96 (wsp. J. Kowalski).

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. An Outline of the Legal Protection of Air in Poland and the European Union, Internal Security Vol. 8, Issue 2, Szczytno 2016, ISSN 9-772080-526602, s. 181-194 (wsp. O. Jurgilewicz).
 2. Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, Przegląd Policyjny nr 2(118)2015, ISSN 0867-5708, s. 5-16 (wsp. A. Babiński).
 3. Bezpieczeństwo motocyklistów i motorowerzystów w ruchu drogowym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 13, nr 4(33)2015, ISSN 1641-9707, s. 90-103 (wsp. B. Kogut).
 4. Geneza i rozwój prawa powietrznego i lotniczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 13, nr 4(33)2015, ISSN 1641-9707, s. 104-125 (wsp. E. Zabłocki).
 5. Zarządzanie zasobami obronnymi lotnictwa cywilnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(30)2015, ISBN 1641-9707, s. 141-161 (wsp. E. Zabłocki).
 6. Bezpieczeństwo rowerzystów w Polsce, Przegląd Policyjny nr 2(114)2014, ISSN 0867-5708, s. 152-165.
 7. Kilka uwag na temat znaczenia pojęcia administracji publicznej, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej "Modern Management Review" vol. XIX, nr 21(2/2014), ISSN 2300-6366, s. 43-52 (wsp. O. Jurgilewicz, M. Ura).
 8. Безпeкa автомобилив и техничий oгляд транспортних зaсoыв (Bezpieczeństwo samochodów a badania techniczne pojazdów), ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 30’2014, Кийв 2014, ISSN: 2308-6645, s. 389-398.
 9. Appraisal of Imprisoned Population in Poland and in the World, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(28)2014, ISBN 1641-9707, s. 166-181  (wsp. N. Malec).
 10. Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(27)2014, ISBN 1641-9707, s. 160-171 (wsp. B. Majchrzak).
 11. Zarys znaczenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 4(25)2013, ISBN 1641-9707, s. 158-165.
 12. Uwagi na temat istoty pojęć bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 27’2013, Кийв 2013, s. 131-136.
 13. Some issues on road safety, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(24)2013, ISBN 1641-9707, s. 28-35.
 14. Bezpieczeństwo ruchu drogowego a wpływ leków na kierujących pojazdami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(23)2013, ISBN 1641-9707, s. 78-85.
 15. Zarys odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(22)2013, ISBN 1641-9707, s. 80-85 (wsp. O. Jurgilewicz).
 16. Wpływ warunków technicznych pojazdów na poziom bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 25’2012, Кийв 2012, s. 321-326.
 17. Pozwolenie zintegrowane jako prawna forma działania administracji stosowana w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 286/2012, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 19(2/2012), ISSN 1234-3684, s. 33-39 (wsp. O. Jurgilewicz).
 18. Wokół problematyki źródeł zanieczyszczeń powietrza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 4(21)2012, ISBN 1641-9707, s. 107-112 (wsp. O. Jurgilewicz, W. Kowalewska).
 19. Koncepcja zasady partycypacji publicznej jako przykład udziału społeczeństwa w zarządzaniu ochroną środowiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(20)2012, ISBN 1641-9707, s. 97-106 (wsp. O. Jurgilewicz).
 20. Znaczenie i zakres zadań Policji, Szkoła Policji w Słupsku, Przegląd Prewencyjny nr 2/2012 (6), ISSN 2080-7872, s. 65-67.
 21. Fees for environmental protection – selected topics, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(19)2012, ISBN 1641-9707, s. 132-140 (wsp. O. Niemiec).
 22. Problematyka stanowienia aktów normatywnych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(18)2012, ISBN 1641-9707, s. 133-141.Rola państwa w zakresie ochrony środowiska jako gwaranta bezpieczeństwa ekologicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 14, nr 1(34)2016, ISSN 1641-9707, s. 69-82 (wsp. O. Jurgilewicz).

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Monografie

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod redakcją naukową K. Rajchela, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2011, ISBN 978-83-61556-11-4, ss. 432 (wsp. Z. Nowakowski, J. Rajchel, K. Rajchel).

Artykuły w publikacjach zwartych i czasopismach naukowych

 1. Administracja bezpieczeństwa i obronności – wybrane aspekty [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski, pod redakcją A. Letkiewicza, Z. Nowakowskiego, J. Rajchela, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 2011, ISBN 978-83-88910-34-0, s. 596-608.
 2. Działalność organizacji społecznych na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(16)2011, ISBN 1641-9707, s. 265-269.
 3. Porozumienie administracyjne jako środek stosowany w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego – rozważania na przykładzie porozumień zawieranych przez organy Policji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(15)2011, ISBN 1641-9707, s. 50-57.
 4. Prawne aspekty wypadku drogowego i katastrofy w ruchu drogowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(14)2011, ISBN 1641-9707, s. 223-230.
 5. Typologia prawnych form działania administracji publicznej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa pod redakcją E. Ury i S. Pieprznego, RS DRUK, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-61441-18-2, s. 405-415.
 6. Problematyka wypadków drogowych w Polsce w kontekście rozwoju motoryzacji - wybrane aspekty badawcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(13)2010, ISBN 1641-9707, s. 258-271.
 7. Status mediatora w sprawach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 1(11) 2010, ISBN 1641-9707, s. 36-41.
 8. Cyberterroryzm jako forma zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – rozważania na podstawie wybranych aktów prawnych [w:] Cyberterroryzm nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7462-227-1, s. 467-475.
 9. Charakterystyka godności w kontekście współczesnej koncepcji praw człowieka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(9)2009, ISBN 1641-9707, s. 117-120.
 10. Filozoficzno-prawne znaczenie skrótu ADR, Kwartalnik „Mediator” nr 43(4/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 44-45.
 11. Obowiązki wynikające z umowy o mediację i skutki ich niewykonania, Kwartalnik „Mediator” nr 42(3/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 46-51.
 12. Charakter prawny alternatywnych metod rozstrzygania sporów w świetle Konstytucji RP na przykładzie mediacji, Kwartalnik Mediator nr 41(2/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 34-36.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję