Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Marcin Jurgilewicz

WYKAZ PUBLIKACJI PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO

DOKTORA HABILITOWANEGO

Monografie naukowe

 1. Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce. Zarys problematyki, Difin, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8085-426-0, ss. 128.
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym w przedsiębiorstwach, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2019, ISBN 978-83-7934-363-8, ss. 94 (wsp. A. Pacana).
 3. Mediacja w administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7934-194-8, ss. 209.
 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, WSPol Szczytno, Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-572-2, ss. 164 (wsp. A. Misiuk, A. Babiński).

Redakcje monografii naukowych

 1. Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, K. Michalski, W. Krztoń, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-387-4, ss. 218.
 2. Wyzwania bezpieczeństwa w XXI wieku, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Delong, K. Michalski, W. Krztoń, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-394-2, ss. 201.
 3. Bezpieczeństwo państwa w wymiarze społeczno-politycznym. Wybrane zagadnienia, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Delong, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-386-7, ss. 128.
 4. Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-378-2, ss. 295.
 5. Elementy bezpieczeństwa i zarządzania współczesną organizacją – wybrane problemy, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Magniszewski, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2019, ISBN 978-83-7934-355-3, ss. 105.
 6. W kręgu nauki o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, S. Sulowski, DIFIN, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8085-646-2, ss. 243.
 7. Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, Tom 2, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, N. Malec, Fundacja „Ubi societas, ibi ius” Warszawa 2018, ISBN 978-83-64556-31-9, ss. 144.
 8. Bezpieczeństwo. Prawo i Administracja, Tom 1, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, N. Malec, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN 978-83-64556-30-2, ss. 153.

Rozdziały w monografiach naukowych

 1. Zakres zadań i uprawnień wybranych umundurowanych służb, inspekcji i straży odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa w państwie [w:] Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, K. Michalski, W. Krztoń, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-387-4, s. 87-122.
 2. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nauki o bezpieczeństwie [w:] Badania nad bezpieczeństwem. Wybrane aspekty, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, K. Michalski, W. Krztoń, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-387-4, s. 13-47 (wsp. K. Michalski).
 3. Postępowanie administracyjne (Rozdział  IV.), Bezpieczeństwo prawne (Rozdział X. – Znaczenie i rodzaje bezpieczeństwa) [w:] Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-378-2, s. 57-73, s. 263-266.
 4. Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa [w:] Informacje prawnie chronione – wybrane zagadnienia, S. Topolewski (red.), Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2019, ISBN 978-83-7051-941-4, s. 133-149 (wsp. E. Kosior).
 5. Rzecz o bezpieczeństwie prawnym (Rozdział 1) [w:] W kręgu nauki o bezpieczeństwie, redakcja naukowa M. Jurgilewicz, S. Sulowski, Difin, Warszawa 2018, s. 23-31.
 6. Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński, WSPol Szczytno, Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-572-2, ss. 49-68.
 7. Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki, A. Misiuk, M. Jurgilewicz, A. Babiński, WSPol Szczytno, Szczytno 2018, ISBN 978-83-7462-572-2, ss. 69-84.
 8. Bezpieczeństwo w transporcie drogowym na przykładzie działalności Inspekcji Transportu Drogowego [w:] Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa państwa. Aspekty logistyczne, techniczne i ekologiczne, M. Marciniak, J. Adamkiewicz (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-66220-41-6, s. 27-44 (wsp. A. Misiuk).
 9. Analiza przestępczości i bezpieczeństwa w ruchu drogowym w latach 2018-2022 (Rozdział 28) [w:] Prognozowanie kryminologiczne w wymiarze społecznym, Tom 2, Modele prognostyczne. Przestępczość. Wiktymizacja. Profilaktyka, red. naukowa B. Hołyst, N. Malec, Z.M. Wawrzyniak, PWN S.A., Warszawa 2018, s. 831-851 (wsp. N. Malec).
 10. Prawne aspekty pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych (Rozdział II) [w:] Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego, redakcja naukowa M. Kaszuba, R. Puzikow, J. Zieliński, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018, ISBN 978-83-7545-845-9, s. 35-48.
 11. Prawne aspekty bezpieczeństwa zgromadzeń [w:] Elementy teorii i praktyki transdyscyplinarnych badań problemów bezpieczeństwa, Tom VII Teoretyczne i formalne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, redakcja naukowa A. Filipek, D. Krzewniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ISBN 978-83-7051-883-7, s. 139-152.

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. The implementation of selective passenger screening systems based on data analysis and behavioral profiling in the smart aviation security management - conditions, consequences and controversies, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9(4), June 2020, ISSN 2029-7017, s. 1145-1155 (wsp. K. Michalski, M. Kubiak, A. Grądzka).
 2. Financial Security Management in Central Units of Purchasing Groups, WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 17, 2020, E-ISSN: 1109-9526, s. 910-920 (wsp. G. Zimon, K. Kmiotek).
 3. The Police’s role in the field of improving functioning fuel sector as an element of energy safety management in Poland, WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 17, 2020, E-ISSN: 1109-9526, s. 657-664 (wsp. M. Lorek, A. Ovsepyan, M. Kubiak).
 4. Legal safety of the Republic of Poland, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9(3), March 2020, ISSN 2029-7017, s. 869-875.
 5. Mediation in civil matters as an example of the method used in legal security management and optimization of costs of proceedings, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 9(2), December 2019, ISSN 2029-7017, s. 595-602 (wsp. K. Kmiotek, R. Dankiewicz, A. Misiuk).
 6. Management of information security and its protection in criminal matters: case of Poland, Journal of Security and Sustainability Issues Vol. 8(3), March 2019, ISSN 2029-7017, s. 481-491 (wsp. O. Jurgilewicz).
 7. Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej a Polska Policja w okresie II wojny światowej, Studia Politologiczne pod red. A. Misiuka, M. Dobrowolskiej-Opały, Warszawa 2019, vol. 51 ISSN 1640-8888, s. 105-117 (wsp. A. Misiuk).
 8. Environmental security management from the perspective of environmental disputes resolution, Modern Management Review vol. XXIII, 25(4/2018) July-September (p-ISSN 2300-6366),  (e-ISSN 2353-0758), s. 59-68.
 9. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki, Modern Management Review vol. XXV, 25(1/2018), January-March 2018 (p-ISSN 2300-6366), (e-ISSN 2353-0758), s. 51-59.

Hasła encyklopedyczne

 1. Opracowane hasła: mediation in public administration, National Road Safety Council, Voivodship Road Safety Council [w:] Encyclopedia of Public Administration, ed. by J. Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2019, s. 157-159, 179, 320-321.
 2. Opracowane hasło: mediacja w sprawach gospodarczych [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XVII Prawo publiczne gospodarcze, redakcja naukowa A. Walaszek-Pyzioł, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-64556-16-6, s. 168-169.
 3. Opracowane hasło: postępowanie mediacyjne i arbitrażowe [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XVI Prawo bankowe, redakcja naukowa M. Belka, M. Glapiński, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-64556-15-9, s. 218-219.
 4. Opracowane hasła: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ruchu wodnego, cyberbezpieczeństwo, katastrofa drogowa, ratownictwo drogowe, system powiadamiania ratunkowego [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XV Prawo ratownicze, redakcja naukowa J.J. Skoczylas, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-64556-14-2, s. 29, 43-44, 51, 87, 147, 159.
 5. Opracowane hasła: bezpieczeństwo ruchu drogowego, broń palna, kara, katastrofa komunikacyjna, kolizja drogowa, porządek ruchu drogowego, środki przymusu bezpośredniego, wypadek drogowy, wypadek morski, wypadek powietrzny, zakaz prowadzenia pojazdów, zgromadzenie, zgromadzenie spontaniczne [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XIII Prawo karne, redakcja naukowa A. Bałandynowicz, S. Pikulski, J. Warylewski, Wydawnictwo: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-64556-12-8, s. 37, 46, 103, 123-125, 130, 234, 336-337, 384, 386-387, 408-409, 438-440.

Recenzje wydawnicze

 1. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Kierunki i perspektywy rozwoju, redakcja naukowa R. Dankiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-402-4, ss. 187.
 2. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Wyzwania współczesnych ubezpieczeń, redakcja naukowa R. Dankiewicz, A. Ostrowska-Dankiewicz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ISBN 978-83-7934-383-6, ss. 116.
 3. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku, redakcja naukowa S. Jaczyński, M. Kubiak, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa – Siedlce 2019, ISBN 978-83-7051-942-1, ss. 332.
 4. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Reglamentacja broni a bezpieczeństwo i porządek publiczny. Polskie rozwiązania prawno-organizacyjne i ich konteksty, A. Babiński, Pułtusk 2019, ISBN 978-83-7549-316-0, ss. 180.
 5. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Wypadki drogowe w świetle badań. Prawo o ruchu drogowym, A. Podgórska, J. Rajchel, Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2019, ISBN 978-83-61021-82-7, ss. 93.
 6. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa – wybrane problemy, redakcja naukowa M. Gąska, I. Lasek-Surowiecka, Chełm 2019, ISBN 978-83-66017-71-9, ss. 404.
 7. Recenzja wydawnicza monografii pt.: Etyka. Kultura, redakcja naukowa C. Kalita, S. Topolewski, Siedlce-Warszawa 2019, ISBN 978-83-7051-944-5, ss. 245.
 8. Recenzja wydawnicza opracowania pt.: Mechanizmy ochrony prawnej osobowych źródeł dowodowych w polskim systemie prawnym oraz wybranych systemach prawnych krajów Unii Europejskiej jako elementy procesu zwalczania i zapobiegania przestępczości, R. Szymczykiewicz i in., Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66344-27-3, ss. 437.
 9. Recenzja wydawnicza monografii pt.: The 5th dimension of security. Cyberspace: threats, challenges, implications (selected problems), M. Szyłkowska, Wydawnictwo SQN, Kraków 2019, ISBN 9788381295567, ss. 197.
 10. Recenzja wydawnicza publikacji nt.: Encyklopedia administracji publicznej, redakcja naukowa J. Itrich-Drabarek, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8017-182-4, ss. 274.
 11. Recenzja wydawnicza monografii: M. Kubiak, R. Wróblewski (red.), Oblicza współczesnych wojen, Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2018, ISBN 9788375458329, ss. 446.
 12. Recenzja wydawnicza monografii: J. Puacz-Olszewska, A. Zagórska, Prawne uwarunkowania współczesnego bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, Rambler Press, Warszawa 2018, ss. 240.
 13. Recenzja wydawnicza monografii: M. Lorek, Bezpieczeństwo w transporcie. Zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, ISBN 978-83-7934-210-5, ss. 135.
 14. Recenzja wydawnicza monografii: A. Dana, Policja w systemie administracji publicznej. Prawne formy, metody i środki działania, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, ISBN 978-83-64415-79-1, ss. 471.

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Monografie, rozdziały w monografiach, podręczniki akademickie, materiały dydaktyczne

 1. Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawca Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2017, ISBN 978-83-64415-83-8, ss. 379.
 2. Bezpieczeństwo zgromadzeń. Komentarz praktyczny, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7965-044-6, ss.120.
 3. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna. Użycie lub wykorzystanie w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7965-048-4, ss. 172.
 4. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów prawnych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-88910-51-7, ss. 212 (wsp. A. Dana), Rozdział 1. Mediacja jako alternatywna forma rozstrzygania sporów (wsp. A. Dana), s. 9-49, Rozdział 2. Mediacja w sprawach cywilnych, s. 50-83, Rozdział 4. Mediacja przed sądami administracyjnymi (wsp. A. Dana), s. 152-180, Rozdział 5. Mediacja w sprawach nieletnich (wsp. A. Dana), s. 181-209.
 5. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III,  pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-566-1.
 6. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom II, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-480-0.
 7. Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-476-3.
 8. Postępowanie w sprawach cywilnych, Warszawa 2015, ISBN 978-83-255-6965-5, ss. 281 (wsp. J. Witas).
 9. Mediacja w postępowaniu administracyjnym – Rozdział 5 [w:] Bezpieczeństwo. Prawo. Polityka, M. Jurgilewicz, T.Z. Leszczyński, N. Malec (red.), Kraków 2017, ISBN 978-83-940397-9-0, s. 74-80.
 10. Współczesne determinanty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej - Rozdział 9 [w:] Bezpieczeństwo Europy. Kontekst gospodarczy, pod red. T.Z. Leszczyńskiego, Kraków 2015, ISBN 978-83-940397-5-2, s. 165-176 (wsp. I. Protasowicki).
 11. Siła militarna we współczesnym środowisku bezpieczeństwa, Część III, Prognoza wojen drugiej połowy XXI wieku, praca naukowo-badawcza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88910-48-7, ss. 118 (wsp. J. Karpowicz).
 12. Administracyjnoprawne zagadnienia ochrony powietrza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88910-49-4, ss. 150 (wsp. O. Jurgilewicz). Rozdział 1. Prawna ochrona powietrza a bezpieczeństwo środowiska, s. 9-40. Rozdział 2. Rola wybranych organów administracji publicznej w ochronie powietrza, s. 41-92.
 13. Aspekty zarządzania środowiskiem w praktyce inżynierskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7199-683-2, ss. 401 (wsp. W. Niemiec, A. Pacana, O. Jurgilewicz). Rozdział 1. Historia rozwoju i kształtowania się ochrony środowiska, s. 11-26 (wsp. O. Jurgilewicz). Rozdział 2. Wybrane problemy prawa ochrony środowiska w Polsce, (wsp. O. Jurgilewicz), s. 43-75. Rozdział 14. Bezpieczeństwo ekologiczne państwa – wybrane zagadnienia, s. 383-401.

Artykuły w publikacjach zwartych

 1. Prywatyzacja bezpieczeństwa i porządku publicznego – specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom III, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2017, ISBN 978-83-7462-566-1, s. 45-66 (wsp. A. Dana).
 2. Organizacja i przebieg zgromadzeń w Polsce – rozważania na tle zmian do ustawy prawo o zgromadzeniach [w:] Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, redakcja naukowa J. Kisielnicki, T. Płusa, S.J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel, Wydawca Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2017, ISBN 978-83-943405-3-7, s. 455-462.
 3. Instytucje administracji bezpieczeństwa PRL-u – Milicja Obywatelska [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom IV, red. naukowa B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-935790-0-6, s. 175-189 (wsp. A. Babiński).
 4. Instytucja administracji bezpieczeństwa II RP – Policja Państwowa [w:] Administracja bezpieczeństwa. Wybrane problemy, Tom III, red. naukowa B. Wiśniewski, A. Babiński, A. Osierda, P. Kobes, Bielsko-Biała 2017, ISBN 978-83-935790-2-0, s. 179-190 (wsp. A. Babiński).
 5. Prawne aspekty ochrony powietrza w Polsce realizowane w ramach polityki Unii Europejskiej do 2020 roku [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom II, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-480-0, s. 175-187 (wsp. O. Jurgilewicz).
 6. Wykorzystanie badań psychologicznych, psychofizycznych i psychofizjologicznych w kształtowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych [w:] Diagnozowanie możliwości przedstawicieli służb mundurowych, redakcja naukowa Z. Ścibiorek, Szczytno 2015, s. 215-250 (wsp. A. Babiński).
 7. Rola mediacji w rozwiązywaniu sporów gospodarczych [w:] Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo, Tom I, pod redakcją naukową A. Babińskiego, M. Jurgilewicza, N. Malca, Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-476-3, s. 103-115.
 8. Sanitacja obszarów wiejskich poprzez rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych, JCEEA, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Kwartalnik Tom XXXII, Zeszyt 62 (nr 2/2015), e-ISSN 2300-8903, s. 323-334 (wsp. W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński).
 9. Prawne aspekty ochrony środowiska w turystyce wiejskiej [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 29-46 (wsp. W. Niemiec, T. Trzepieciński).
 10. Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznych [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 47-58 (wsp. W. Niemiec, T. Trzepieciński, F. Stachowicz, A. Pacana).
 11. Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów [w:] Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, pod redakcją J. Krupy, Wydawnictwo Edytorial, Dynów 2015, ISBN 978-83-934696, s. 15-28 (wsp. A. Pacana, W. Niemiec, F. Stachowicz, T. Trzepieciński).
 12. Bezpieczeństwo oraz polityka ekologiczna państwa a ochrona środowiska - wybrane zagadnienia [w:] Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, M. Polinceusz, M. Pomykała (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015, ISBN 978-83-7199-985-2, s. 156-164 (wsp. O. Jurgilewicz).
 13. Działalność Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze identyfikacji wybranych zagrożeń biologicznych na terenie województwa podkarpackiego [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, redakcja naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa-Dęblin 2015, s. 564-674 (wsp. O. Jurgilewicz).
 14. Mediacja w administracji publicznej - wybrane problemy [w:] Nowe zjawiska w administracji publicznej, Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk (red.), Warszawa 2015, ISBN 978-83-61551-11-9, s. 119-131.
 15. Zarys prawnych uwarunkowań ochrony infrastruktury krytycznej na obszarze portów lotniczych [w:] Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej, red. naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Dęblin 2014, ISBN-978-83-64636-11-0, s. 205-220.
 16. Bezpieczeństwo ruchu drogowego a stosowanie nowoczesnych technologii w pojazdach silnikowych [w:] Nowoczesne technologie – źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa, pod red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykały, Rzeszów 2014, ISBN 978-83-7199-935, s. 118-130.
 17. Ochrona infrastruktury krytycznej a szczególne uprawnienia ministra właściwego ds. Skarbu Państwa [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji, red. naukowa R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa – Dęblin 2014, ISBN 978-83-88910-43-2, s. 106-115.
 18. Rola ministra właściwego do spraw transportu w zakresie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym [w:] Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni państwa, red. naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Dęblin 2013, ISBN 978-83-60908-35-8, s. 11-22.
 19. Państwowy monitoring środowiska jako przykład monitoringu zagrożeń środowiskowych w Polsce [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Wydawca Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawa 2013, ISBN 978-83-88910-42-5, s. 769-777 (wsp. O. Jurgilewicz).
 20. Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego i S. Nowakowskiego, Wydawca Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-88910-39-5, s. 45-53.
 21. Prawne podstawy zarządzania środowiskiem jako jeden z elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, redakcja naukowa I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7199-774-7, s. 130-147 (wsp. O. Jurgilewicz).
 22. Wybrane zagadnienia roli Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości o charakterze terrorystycznym [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce, redakcja naukowa P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Wydawca Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Warszawa 2012, ISBN 978-83-7462-342-1, s. 558-571 (wsp. O. Jurgilewicz).
 23. Uznanie administracyjne jako środek ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego [w:] W kręgu nauk o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod redakcją B. Dziemidok-Olszewskiej, W. Sokoła i T. Blichty, Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2012, ISBN 978-83-62074-61-7, s. 87-94.
 24. Podstawy systemu organizacyjnego Policji [w:] Państwo Administracja Policja, księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi pod redakcją A. Letkiewicza, A. Misiuka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2012, ISBN 978-83-7462-321-6, s. 233-240. 
 25. Znaczenie i istota bezpieczeństwa energetycznego – zarys problematyki [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość, praca zbiorowa pod redakcją T.Z. Leszczyńskiego, Wydawca Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji, Warszawa 2012, ISBN 978-83-88910-37-1, s. 67-82.
 26. Wymiar unijnego bezpieczeństwa po wejściu w życie traktatu z Lizbony [w:] UE-NATO – Strategiczne problemy bezpieczeństwa, redakcja naukowa T. Compa, J. Rajchel, K. Załęski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2012, ISBN 978-83-60908-81-5, s. 294-300.
 27. Rola Policji w ochronie bezpieczeństwa ekologicznego – wybrane aspekty [w:] Prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa państwa, red. M. Pomykała, J. Rajchel, Wydawnictwo Amelia, Rzeszów-Warszawa 2012, ISBN 978-83-63359-24-9, s. 60-76 (wsp. O. Niemiec).
 28. Znaczenie bezpieczeństwa w kontekście imprez masowych – wybrane aspekty [w:] Bezpieczeństwo imprez masowych, praca zbiorowa pod red. E. Ury, S. Pieprznego, RS DRUK, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-61441-51-9, s. 90-96 (wsp. J. Kowalski).

Artykuły w czasopismach naukowych

 1. An Outline of the Legal Protection of Air in Poland and the European Union, Internal Security Vol. 8, Issue 2, Szczytno 2016, ISSN 9-772080-526602, s. 181-194 (wsp. O. Jurgilewicz).
 2. Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym, Przegląd Policyjny nr 2(118)2015, ISSN 0867-5708, s. 5-16 (wsp. A. Babiński).
 3. Bezpieczeństwo motocyklistów i motorowerzystów w ruchu drogowym Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 13, nr 4(33)2015, ISSN 1641-9707, s. 90-103 (wsp. B. Kogut).
 4. Geneza i rozwój prawa powietrznego i lotniczego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 13, nr 4(33)2015, ISSN 1641-9707, s. 104-125 (wsp. E. Zabłocki).
 5. Zarządzanie zasobami obronnymi lotnictwa cywilnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(30)2015, ISBN 1641-9707, s. 141-161 (wsp. E. Zabłocki).
 6. Bezpieczeństwo rowerzystów w Polsce, Przegląd Policyjny nr 2(114)2014, ISSN 0867-5708, s. 152-165.
 7. Kilka uwag na temat znaczenia pojęcia administracji publicznej, Kwartalnik Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej "Modern Management Review" vol. XIX, nr 21(2/2014), ISSN 2300-6366, s. 43-52 (wsp. O. Jurgilewicz, M. Ura).
 8. Безпeкa автомобилив и техничий oгляд транспортних зaсoыв (Bezpieczeństwo samochodów a badania techniczne pojazdów), ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 30’2014, Кийв 2014, ISSN: 2308-6645, s. 389-398.
 9. Appraisal of Imprisoned Population in Poland and in the World, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(28)2014, ISBN 1641-9707, s. 166-181  (wsp. N. Malec).
 10. Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(27)2014, ISBN 1641-9707, s. 160-171 (wsp. B. Majchrzak).
 11. Zarys znaczenia bezpieczeństwa ekologicznego państwa, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 4(25)2013, ISBN 1641-9707, s. 158-165.
 12. Uwagi na temat istoty pojęć bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 27’2013, Кийв 2013, s. 131-136.
 13. Some issues on road safety, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(24)2013, ISBN 1641-9707, s. 28-35.
 14. Bezpieczeństwo ruchu drogowego a wpływ leków na kierujących pojazdami, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(23)2013, ISBN 1641-9707, s. 78-85.
 15. Zarys odpowiedzialności cywilnej w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(22)2013, ISBN 1641-9707, s. 80-85 (wsp. O. Jurgilewicz).
 16. Wpływ warunków technicznych pojazdów na poziom bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, ВIСНИК, Науково-теxнчний звiрник. No. 25’2012, Кийв 2012, s. 321-326.
 17. Pozwolenie zintegrowane jako prawna forma działania administracji stosowana w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 286/2012, Ekonomia i Nauki Humanistyczne z. 19(2/2012), ISSN 1234-3684, s. 33-39 (wsp. O. Jurgilewicz).
 18. Wokół problematyki źródeł zanieczyszczeń powietrza, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 4(21)2012, ISBN 1641-9707, s. 107-112 (wsp. O. Jurgilewicz, W. Kowalewska).
 19. Koncepcja zasady partycypacji publicznej jako przykład udziału społeczeństwa w zarządzaniu ochroną środowiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(20)2012, ISBN 1641-9707, s. 97-106 (wsp. O. Jurgilewicz).
 20. Znaczenie i zakres zadań Policji, Szkoła Policji w Słupsku, Przegląd Prewencyjny nr 2/2012 (6), ISSN 2080-7872, s. 65-67.
 21. Fees for environmental protection – selected topics, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(19)2012, ISBN 1641-9707, s. 132-140 (wsp. O. Niemiec).
 22. Problematyka stanowienia aktów normatywnych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(18)2012, ISBN 1641-9707, s. 133-141.Rola państwa w zakresie ochrony środowiska jako gwaranta bezpieczeństwa ekologicznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 14, nr 1(34)2016, ISSN 1641-9707, s. 69-82 (wsp. O. Jurgilewicz).

WYKAZ PUBLIKACJI WYDANYCH PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

Monografie

 1. Prawne aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego, pod redakcją naukową K. Rajchela, Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2011, ISBN 978-83-61556-11-4, ss. 432 (wsp. Z. Nowakowski, J. Rajchel, K. Rajchel).

Artykuły w publikacjach zwartych i czasopismach naukowych

 1. Administracja bezpieczeństwa i obronności – wybrane aspekty [w:] Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski, pod redakcją A. Letkiewicza, Z. Nowakowskiego, J. Rajchela, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 2011, ISBN 978-83-88910-34-0, s. 596-608.
 2. Działalność organizacji społecznych na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(16)2011, ISBN 1641-9707, s. 265-269.
 3. Porozumienie administracyjne jako środek stosowany w ochronie bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego – rozważania na przykładzie porozumień zawieranych przez organy Policji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 2(15)2011, ISBN 1641-9707, s. 50-57.
 4. Prawne aspekty wypadku drogowego i katastrofy w ruchu drogowym, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(14)2011, ISBN 1641-9707, s. 223-230.
 5. Typologia prawnych form działania administracji publicznej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, praca zbiorowa pod redakcją E. Ury i S. Pieprznego, RS DRUK, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-61441-18-2, s. 405-415.
 6. Problematyka wypadków drogowych w Polsce w kontekście rozwoju motoryzacji - wybrane aspekty badawcze, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 3(13)2010, ISBN 1641-9707, s. 258-271.
 7. Status mediatora w sprawach gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, nr 1(11) 2010, ISBN 1641-9707, s. 36-41.
 8. Cyberterroryzm jako forma zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – rozważania na podstawie wybranych aktów prawnych [w:] Cyberterroryzm nowe wyzwania XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją T. Jemioły, J. Kisielnickiego, K. Rajchela, Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7462-227-1, s. 467-475.
 9. Charakterystyka godności w kontekście współczesnej koncepcji praw człowieka, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie nr 1(9)2009, ISBN 1641-9707, s. 117-120.
 10. Filozoficzno-prawne znaczenie skrótu ADR, Kwartalnik „Mediator” nr 43(4/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 44-45.
 11. Obowiązki wynikające z umowy o mediację i skutki ich niewykonania, Kwartalnik „Mediator” nr 42(3/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 46-51.
 12. Charakter prawny alternatywnych metod rozstrzygania sporów w świetle Konstytucji RP na przykładzie mediacji, Kwartalnik Mediator nr 41(2/2007), Wydawca Polskie Centrum Mediacji, ISSN 1508-6410, s. 34-36.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję